Обществена трапезария в с.Габарево

На 25.09.2012г. беше сключен Договор между Министерство на труда и социалната политика – Фонд „Социална закрила” гр. София и Община Павел баня за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”. Договорът е със срок от 01.10.2012г. до 30.04.2013г. и включва предоставянето на топъл обяд на 35 лица отговарящи на следните критерии:
·         лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП ;
·         самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии
·         лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях
Комисия определена със Заповед на Кмета на община Павел баня  ще извърши оценка и подбор на потребителите на услугата.
Ежедневно в рамките на работните дни в Домашен социален патронаж с.Габарево ще се раздава храната на потребителите.

Вижте също

Програма за празника на черешата 2024. Заповядайте!!